Strona główna forum STANY FEDERALNE Doregon Raszyngton Vergmont Biały Dom Dziennik Ustaw Stanów Zjednoczonych Ustawy Kongresu Stanów Zjednoczonych U1/2/2016 o obywatelstwie Stanów Zjednoczonych

U1/2/2016 o obywatelstwie Stanów Zjednoczonych

Post czwartek, 11 lutego 2016, 13:56
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
USTAWA FEDERALNA
z dnia 11 lutego 2016 r.
o obywatelstwie Stanów Zjednoczonych Anoryki


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE


Artykuł 1.


Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki to więź prawna między obywatelem a Stanami Zjednoczonymi Anoryki.

Artykuł 2.


Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki uprawnia obywateli Stanów Zjednoczonych Anoryki do korzystania z pełni praw na całym ich terytorium.

ROZDZIAŁ II
PRZYZNAWANIE OBYWATELSTWA


Artykuł 3.


Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki nadaje Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 4.


Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki zyskuje się:

1) poprzez nadanie;

2) poprzez odziedziczenie po co najmniej jednym rodzicu, posiadającym obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 5.


Obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki nie może zostać nadane obywatelom państw nieprzyjaznych Stanom Zjednoczonym Anoryki lub obywatelom państw, z którymi Stany Zjednoczone są w stanie wojny.

Artykuł 6.


Ubiegając się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki, wnioskodawca winien złożyć wniosek, w którym powinno zawierać się:

1) imię, imiona i nazwisko wnioskodawcy;

2) posiadane obywatelstwa państw obcych;

3) oświadczenie o nie posługiwaniu się danymi osobowymi innymi niż te, które podano we wniosku;

4) uzasadnienie własne wniosku.

ROZDZIAŁ III
UTRATA OBYWATELSTWA


Artykuł 7.


Utratę obywatelstwa Stanów Zjednoczonych Anoryki stwierdza Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 8.


Utrata obywatelstwa Stanów Zjednoczonych następuje poprzez:

1) zrzeknięcie się obywatelstwa;

2) pozbawienie obywatelstwa przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki;

3) stwierdzenie śmierci obywatela.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


Artykuł 9.


W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami Stanów Zjednoczonych Anoryki są osoby, które posiadają obywatelstwo anorykańskie na podstawie dotychczasowych przepisów.

Artykuł 10.


Ustawa federalna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANORYKI
/-/ George Bash
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@

Powrót do Ustawy Kongresu Stanów Zjednoczonych

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums