Strona główna forum STANY FEDERALNE Doregon Raszyngton Hambridge Kongres Gabinet Przewodniczącego Projekty ustaw o podziale administracyjnym i samorządzie ter

Projekty ustaw o podziale administracyjnym i samorządzie ter

George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
USTAWA FEDERALNA
z dnia _ lutego 2016
o samorządzie terytorialnym


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE


Artykuł 1.


1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest hrabstwo.

2. Mieszkańcy hrabstwa tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Artykuł 2.


1. Hrabstwo posiada osobowość prawną.

2. Samodzielność hrabstwa podlega ochronie sądowej.

Artykuł 3.


O ustroju hrabstwa stanowi jego statut.

Artykuł 4.


W sprawach spornych hrabstwa rozstrzyga rząd stanu, w którym jest hrabstwo.

Artykuł 5.


Tworzenie, łączenie i znoszenie hrabstw oraz zmiana ich granic następuje na drodze rozporządzenia Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki, po zasięgnięciu konsultacji od władz jednostek samorządowych, których rzecz dotyczy.

Artykuł 6.


1. W hrabstwie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: osiedla, dzielnice oraz osady.

2. O utworzeniu jednostki pomocniczej dla gminy decyduje Rada Hrabstwa.

3. Zasady tworzenia jednostek pomocniczych określa statut hrabstwa.

ROZDZIAŁ II
ZASADY FUNKCJONOWANIA HRABSTWA


Artykuł 7.


Do zakresu działania hrabstwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych instytucji państwa.

Artykuł 8.


Zadania własne hrabstwa obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego i gospodarowania terenami;

2) pomocy społecznej;

3) kultury i placówek upowszechniania kultury;

4) porządku publicznego i bezpieczeństwa społecznego.

Artykuł 9.


Ustawy mogą nakładać na hrabstwa obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

ROZDZIAŁ III
WŁADZE HRABSTWA


Artykuł 10.


Mieszkańcy hrabstwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów hrabstwa.

Artykuł 11.


Referendum lokalne może zostać rozpisane w każdej ważnej kwestii dla hrabstwa. Zarządza je burmistrz hrabstwa za zgodą rady hrabstwa.

Artykuł 12.


1. Na czele hrabstwa stoi burmistrz, wybierany spośród rady hrabstwa.

2. Burmistrz hrabstwa realizuje politykę wykonawczą hrabstwa oraz:

1) nadaje akt stałego lub tymczasowego zameldowania na terytorium hrabstwa;

2) wydaje rozporządzenia i uchwały.

Artykuł 13.


Kadencja rady hrabstwa trwa sześćdziesiąt dni od momentu jej wyboru.

Artykuł 14.


W skład rady wchodzą radni w liczbie:

1) jednego w hrabstwie do trzech mieszkańców;

2) trzech w hrabstwie do pięciu mieszkańców;

3) pięciu w hrabstwie powyżej pięciu mieszkańców;

Artykuł 15.


Do wyłącznej właściwości rady hrabstwa należy:

1) uchwalenie statutu hrabstwa;

2) wybór burmistrza hrabstwa;

3) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 9.

5) nadawanie honorowego obywatelstwa hrabstwa.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPIS KOŃCOWY


Artykuł 16.


Ustawa federalna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
USTAWA FEDERALNA
z dnia _ lutego 2016 r.
o zasadniczym podziale terytorialnym Stanów Zjednoczonych Anoryki


Artykuł 1.


1. Wprowadza się trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Jednostkami trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego Stanów Zjednoczonych Anoryki są hrabstwa, dystrykty federalne i stany.

Artykuł 2.


1. Tworzy się stany:

1) Doregon;

2) Florada;

3) Kalifernia.

2. Tworzy się dystrykt federalny Raszyngton.

3. Wykaz hrabstw reguluje sekretarz właściwy spraw wewnętrznych.

4. Hrabstwa tworzone są przez sekretarza właściwego spraw wewnętrznych, o którym mowa w ust. 3. na drodze wydanego rozporządzenia.

Artykuł 3.


1. Siedzibą gubernatora stanu są:

1) w stanie Doregon - Raszyngton;

2) w stanie Florada - Houstin;

3) w stanie Kalifernia - Ballas.

2. Siedzibą gubernatora dystryktu federalnego są:

1) w dystrykcie federalnym Raszyngton - Raszyngton.

Artykuł 4.


Zmiana granic stanów, w tym związana z łączeniem, tworzeniem, znoszeniem hrabstw, następuje przez rozporządzenie Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki po zasięgnięciu opinii od władz danej jednostki terytorialnej.

Artykuł 5.


1. Gubernatorzy stanów i dystryktów federalnych desygnowani są przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki i są przedstawicielami Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki w odpowiednich stanach i dystryktach federalnych.

2. Wybory do organów stanowiących hrabstwa, o których mowa w ustawie zarządza Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 6.


Ustawa federalna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@

Powrót do Gabinet Przewodniczącego

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums