Strona główna forum STANY FEDERALNE Doregon Raszyngton Hambridge Kongres Sala Obrad Kongresu II posiedzenie Kongresu I kadencji

II posiedzenie Kongresu I kadencji

Post piątek, 5 lutego 2016, 01:22
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
Otwieram drugie posiedzenie Kongresu Stanów Zjednoczonych I Kadencji.

Przedstawiam porządek obrad:

1. Przedstawienie projektu Konstytucji Stanów Zjednoczonych przez Kongresową Komisję Konstytucyjną.
2. Debata nad projektem Konstytucji.
3. Głosowanie nad uchwaleniem projektu Konstytucji.


Przechodzimy do punktu 1. porządku obrad. Proszę o zapoznanie się z projektem Konstytucji.
Otwieram punkt 2. porządku obrad. Debatę wyznaczam do dnia 5.02.2016 do godziny 22.00Obrazek


KONSTYTUCJA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANORYKI

uchwalona dnia _ lutego 2016 roku
przez Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki


Preambuła


My, naród Stanów Zjednoczonych Anoryki,
pragnąc udoskonalić Unię,
ustanowić sprawiedliwość,
zabezpieczyć spokój w kraju,
zapewnić wspólną obronę,
podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności,
wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Anoryki Niniejszą Konstytucję.

Rozdział 1.
Podstawy ustroju konstytucyjnego


Artykuł 1.


1. Stany Zjednoczone Anoryki są demokratycznym federalnym państwem prawa o republikańskiej formie rządów.

2. Nazwy Stany Zjednoczone Anoryki i Anoryka są równoznaczne.

Artykuł 2.


Człowiek, jego prawa i wolności są wartością najwyższą. Uznawanie, przestrzeganie i ochrona praw i wolności człowieka i obywatela jest powinnością państwa.

Artykuł 3.


1. Podmiotem suwerenności i jedynym źródłem władzy w Stanach Zjednoczonych Anoryki jest wielonarodowy lud.

2. Lud sprawuje swą władzę bezpośrednio, a także za pośrednictwem organów władzy państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

3. Najwyższym bezpośrednim wyrazem władzy ludu są referendum i wolne wybory.

Artykuł 4.


1. Suwerenność Stanów Zjednoczonych Anoryki rozciąga się na całe ich terytorium.

2. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Anoryki i ustawy federalne mają zwierzchnią moc prawną na całym terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Stany Zjednoczone Anoryki zapewniają integralność i nienaruszalność swojego terytorium.

Artykuł 5.


1. Nabycie i utrata obywatelstwa Stanów Zjednoczonych Anoryki następuje zgodnie z ustawą federalną; obywatelstwo to jest jednolite i równe, niezależnie od podstaw, na jakich zostało nabyte.

2. Każdy obywatel Stanó Zjednoczonych Anoryki korzysta na ich terytorium z pełni praw i wolności i ma jednakowe obowiązki przewidziane przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 6.


Stany Zjednoczone Anoryki są państwem socjalnym, którego polityka zmierza do stworzenia warunków zapewniających godne życie i nieskrępowany rozwój człowieka.

Artykuł 7.


W Stanach Zjednoczonych Anoryki uznaje się i chroni na równi własność prywatną, państwową, municypalną oraz inne formy własności.

Artykuł 8.


Władza państwowa w Stanach Zjednoczonych Anoryki sprawowana jest na zasadzie podziału na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej są niezależne.

Artykuł 9.


W Stanach Zjednoczonych Anoryki uznaje się i gwarantuje samorząd terytorialny. Samorząd terytorialny jest w ramach swoich kompetencji niezależny. Organy samorządu terytorialnego nie wchodzą w skład systemu organów władzy państwowej.

Artykuł 10.


1. W Stanach Zjednoczonych Anoryki uznaje się ideologiczną różnorodność.

2. Żadna ideologia nie może być uznana za państwową lub obowiązującą.

3. W Stanach Zjednoczonych Anoryki uznaje się pluralizm polityczny i wielopartyjność.

4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe są równe wobec prawa.

5. Zabrania się tworzenia i działalności organizacji społecznych, których cele lub działania zmierzają do zmiany siłą podstaw ustroju konstytucyjnego i naruszenia integralności Stanów Zjednoczonych Anoryki, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, tworzenia formacji zbrojnych, rozpalania waśni społecznych, rasowych, narodowych i religijnych.

Artykuł 11.


1. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Anoryki ma najwyższą moc prawną, jest stosowana bezpośrednio i obowiązuje na całym terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki. Ustawy i inne akty prawne wydawane w Stanach Zjednoczonych Anoryki nie mogą być sprzeczne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Ustawy podlegają oficjalnej publikacji. Ustawy nie opublikowane nie są stosowane.

4. Ogólnie uznane zasady i normy prawa międzynarodowego oraz umowy międzynarodowe zawarte przez Stany Zjednoczone Anoryki stanowią część składową jej systemu prawnego. Jeżeli zawarta przez Stany Zjednoczone Anoryki umowa międzynarodowa stanowi inaczej niż przewiduje ustawa, stosuje się postanowienia umowy międzynarodowej.

Rozdział 2.
Prawa i wolności człowieka i obywatela


Artykuł 12.


1. W Stanach Zjednoczonych Anoryki uznaje się i gwarantuje prawa i wolności człowieka i obywatela zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami prawa międzynarodowego oraz z niniejszą Konstytucją.

2. Podstawowe prawa i wolności człowieka są niezbywalne i przysługują każdemu z urodzenia.

3. Realizacja praw i wolności człowieka i obywatela nie może naruszać praw i wolności innych osób.

Artykuł 13.


1. Wszyscy są równi wobec prawa i sądu.

2. Mężczyzna i kobieta mają równe prawa i wolności i równe możliwości ich realizacji.

Artykuł 14.


1. Godność jednostki chroniona jest przez państwo. Nic nie może uzasadniać jej pomniejszania.

2. Nikt nie może być poddany torturom, przemocy ani innemu brutalnemu lub poniżającemu godność ludzką traktowaniu lub karaniu. Nikt, bez dobrowolnie wyrażonej zgody, nie może być poddany medycznym, naukowym lub innym eksperymentom.

Artykuł 15.


1. Każdy ma prawo do nienaruszalności życia prywatnego, do tajemnicy osobistej i rodzinnej oraz do obrony swej czci i dobrego imienia.

2. Każdy ma prawo do tajemnicy korespondencji, informacji przekazywanych drogą pocztową, telegraficzną i inną.

Artykuł 16.


1. Każdy ma prawo określać i deklarować swoją przynależność narodową. Nikt nie może być zmuszony do określenia i zadeklarowania swej przynależności narodowej.

2. Każdy ma prawo do posługiwania się językiem ojczystym, do swobodnego wyboru języka komunikowania się, wychowania, nauczania i twórczości.

Artykuł 17.


1. Każdy, kto legalnie przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki, ma prawo do swobodnego poruszania się, wyboru miejsca pobytu i zamieszkania.

2. Każdy może swobodnie opuszczać granice Stanów Zjednoczonych Anoryki. Obywatel Federacji Rosyjskiej ma prawo do swobodnego powrotu do Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 18.


Każdy ma prawo do zrzeszania się, łącznie z prawem tworzenia związków zawodowych w celu ochrony swoich interesów. Gwarantuje się swobodę działalności organizacji społecznych.

Artykuł 19.


Obywatele mają równy dostęp do służby państwowej.

Artykuł 20.


Obywatele Stanów Zjednoczonych Anoryki mają prawo zwracać się osobiście, jak również kierować indywidualne i zbiorowe petycje do organów państwowych i organów samorządu terytorialnego.

Artykuł 21.


1. Rodzina znajduje się pod ochroną państwa.

2. Każdy ma prawo do przysposobienia oraz adopcji. Przysposobienie oraz adopcję stwierdza sąd.

Artykuł 22.


Każdy ma prawo do nauki. Gwarantuje się powszechną dostępność do ośrodków edukacyjnych i wychowawczych.

Artykuł 23.


1. Każdemu gwarantuje się swobodę twórczości literackiej, plastycznej, naukowej, technicznej i innej oraz swobodę nauczania. Własność intelektualna jest chroniona ustawowo.

2. Każdy ma prawo do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z placówek kulturalnych oraz dostępu do wartości kulturalnych.

3. Każdy ma obowiązek troszczyć się o zachowanie spuścizny historycznej i kulturalnej, chronić zabytki historii i kultury.

Artykuł 24.


1. W Stanach Zjednoczonych Anoryki gwarantuje się państwową ochronę praw i wolności człowieka i obywatela.

2. Każdy ma prawo bronić swych praw i wolności wszelkimi sposobami nie zabronionymi przez ustawę.

Artykuł 25.


Każdy ma obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział 3.
Ustrój federalny


Artykuł 26.


1. Stany Zjednoczone Anoryki składają się ze stanów i dystryktu federalnego - równouprawnionych podmiotów Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Stan (państwo) ma własną konstytucję i ustawodawstwo. Dystrykt federalny ma własny statut i ustawodawstwo.

3. Ustrój federalny Stanów Zjednoczonych Anoryki opiera się na ich integralności państwowej, jednolitości systemu władzy państwowej, rozgraniczeniu zakresów działania i kompetencji organów władzy państwowej Stanów Zjednoczonych Anoryki i organów władzy państwowej podmiotów Stanów Zjednoczonych Anoryki, równouprawnieniu i samookreśleniu narodów Stanów Zjednoczonych Anoryki.

4. W stosunkach wzajemnych z federalnymi organami władzy państwowej wszystkie podmioty Stanów Zjednoczonych Anoryki mają równe prawa.

Artykuł 27.


Status podmiotu Stanów Zjednoczonych Anoryki może zostać zmieniony za obopólną zgodą Stanów Zjednoczonych Anoryki i podmiotu Stanów Zjednoczonych Anoryki, zgodnie z federalną ustawą konstytucyjną.

Artykuł 28.


1. Terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki obejmuje terytoria jej podmiotów, wody wewnętrzne oraz morze terytorialne i przestrzeń powietrzną nad nimi.

2. Granice między podmiotami Stanów Zjednoczonych Anoryki mogą ulec zmianie za ich obopólną zgodą.

Artykuł 29.


1. Językiem państwowym Stanów Zjednoczonych Anoryki na całym jej terytorium jest język polski i język anorykański.

2. Podmioty Stanów Zjednoczonych Anoryki mają prawo określać własne języki państwowe. W organach władzy państwowej, organach samorządu terytorialnego oraz instytucjach państwowych republik są one używane na równi z językami państwowymi Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Stany Zjednoczone Anoryki gwarantują wszystkim jej narodom prawo do zachowania języka ojczystego, stworzenie warunków do jego nauczania i rozwijania.

Artykuł 30.


1. Flagę państwową, godło i hymn Stanów Zjednoczonych Anoryki, ich opis oraz tryb oficjalnego używania określa federalna ustawa konstytucyjna.

2. Stolicą Stanów Zjednoczonych Anoryki jest miasto Raszyngton.

Artykuł 31.


1. Stany Zjednoczone Anoryki mogą zawierać umowy z państwami, które pragną stowarzyszyć się z nią w celu rozwoju swych cywilizacji.

2. Stany Zjednoczone Anoryki mogą zawierać umowy włączające państwa lub części państw oraz terytoriów bezpośrednio w skład Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Rozdział 4.
Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki


Artykuł 32.


1. Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki jest przedstawicielskim i ustawodawczym organem Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki są przedstawicielami Narodu.

Artykuł 33.


1. Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki składa się z 3 reprezentantów.

2. Wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki są równe, powszechne i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Artykuł 34.


1. Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki jest wybierany na 40- dniową kadencję. Kadencja Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki rozpoczyna się z dniem zebrania się Kongresu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Kongresu następnej kadencji.

2. Wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki zarządza Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki nie wcześniej niż na 10 dni i nie później niż na 3 dni przed upływem kadencji Kongresu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy.

3. Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby reprezentantów.

4. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Kongresu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Kongresu.

5. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki, zarządzając skrócenie kadencji Kongresu, zarządza jednocześnie wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Kongresu.

6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

Artykuł 35.


1. Wybrany do Kongresu może być obywatel Stanów Zjednoczonych Anoryki mający prawo wybierania, od co najmniej 21 dni stale zamieszkujący na terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Wybraną do Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Artykuł 36.


Ważność wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki stwierdza Federalny Sąd Najwyższy.

Artykuł 37.


1. Reprezentantom Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki przysługuje nietykalność w ciągu całego okresu ich pełnomocnictw. Nie mogą oni być zatrzymani, aresztowani, poddani rewizji, jak również objęci nadzorem.

2. Sprawę pozbawienia nietykalności rozstrzyga na wniosek Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych Anoryki Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Szczegółowe zasady pociągania reprezentantów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa federalna.

Artykuł 38.


1. Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki obraduje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenia Kongresu zwołuje Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki na dzień przypadający w ciągu 5 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 35 ust. 3 i 5.

Artykuł 39.


1. Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

2. Przewodniczący Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki przewodniczy obradom Kongresu, strzeże praw Kongresu oraz reprezentuje Kongres na zewnątrz.

3. Kongres może powoływać komisje stałe oraz komisje nadzwyczajne.

4. Kongres może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.

Artykuł 40.


Organizację wewnętrzną i porządek prac Kongresu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Kongresu określa regulamin Kongresu.

Artykuł 41.


Posiedzenia Kongresu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Kongres może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby reprezentantów, uchwalić tajność obrad.

Artykuł 42.


1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki i członkowie Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania reprezentanckie w ciągu 7 dni.

2. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki i członkowie Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Kongresu.

Artykuł 43.


1. Kongres decyduje w imieniu Stanów Zjednoczonych Anoryki o stanie wojny i o zawarciu pokoju.

2. Kongres może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Kongres nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 44.


Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Stanów Zjednoczonych Anoryki określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa federalna. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki i zasady przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy federalne.

Artykuł 45.


1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje reprezentantom, Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Anoryki i Gabinetowi Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 5 obywateli mających prawo wybierania do Kongresu Stanó Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 46.


Kongres uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Kongres podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Kongresu nie stanowi inaczej.

Artykuł 47.


1. Ustawę uchwaloną przez Kongres Przewodniczący Kongresu przekazuje Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia i ogłasza ją w Dzienniku Ustaw Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki może wystąpić do Federalnego Sądu Najwyższego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Federalny Sąd Najwyższy

Artykuł 48.


1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum federalne.

2. Referendum federalne ma prawo zarządzić Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby reprezentantów lub Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Jeżeli w referendum federalne wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

4. Ważność referendum federalnego Federalny stwierdza Sąd Najwyższy.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

Rozdział 5.
Prezydent i Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki


Artykuł 49.


1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki jest głową państwa i szefem rządu.

2. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki jest gwarantem Konstytucji Stanów Zjednoczonych Anoryki, praw i wolności człowieka i obywatela. W trybie określonym przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych Anoryki podejmuje kroki mające na celu ochronę suwerenności Stanów Zjednoczonych Anoryki, jej niepodległości i integralności państwowej, zapewnia harmonijne funkcjonowanie i współdziałanie organów władzy państwowej.

3. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki, zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych Anoryki i ustawami federalnymi, określa podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa.

4. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki jako głowa państwa reprezentuje Stany Zjednoczone Anoryki w kraju i w stosunkach międzynarodowych.

Artykuł 50.


1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki jest wybierany na 50 dni przez obywateli Stanów Zjednoczonych Anoryki na podstawie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym.

2. Na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki może być wybrany obywatel Stanów Zjednoczonych Anoryki, od co najmniej 35 dni stale zamieszkujący na terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Ta sama osoba może piastować urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki dowolną ilość kadencji.

Artykuł 51.


1. Wybory Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki zarządza Przewodniczący Kongresu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 14 dni i nie później niż na 5 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki - nie później niż w siódmym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 14 dni od dnia zarządzenia wyborów.

2. Ważność wyboru Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki stwierdza Federalny Sąd Najwyższy.

Artykuł 52.


1. Obejmując urząd Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki składa wobec narodu następującą przysięgę:

"Przysięgam, że realizując kompetencje Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki będę szanował i chronił prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegał i bronił Konstytucji Stanów Zjednoczonych Anoryki, bronił suwerenności i niepodległości, bezpieczeństwa i integralności państwa, wiernie służył narodowi."

2. Przysięga w uroczystej formie zostaje złożona w obecności członków Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki i sędziów Federalnego Sądu Najwyższego. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg" lub innej frazy religijnej.

Artykuł 53.


1. W przypadku, gdy Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki nie może sprawować urzędu lub w przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki - tymczasowo wykonującym obowiązki Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki zostaje z urzędu Przewodniczący Kongresu.

2. Tymczasowo wykonujący obowiązki Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki nie może skrócić kadencji Kongresu Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 54.


1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:

1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Kongres,

2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Anoryki w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,

3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

2. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Federalnego Sądu Najwyższego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Gabinetem Stanów Zjednoczonych Anoryki i właściwym sekretarzem.

Artykuł 55.


1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. W czasie pokoju Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Sekretarza Obrony Narodowej.

3. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki mianuje członków Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Anoryki i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Anoryki na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa federalna.

4. W wypadku agresji przeciwko Stanom Zjednoczonym Anoryki lub bezpośredniej groźby agresji Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki wprowadza na terytorium Stanów Zjednoczonych Anoryki lub w jej poszczególnych częściach stan wojenny, niezwłocznie powiadamiając o tym Radę Federacji i Dumę PaństwowąKongres Stanów Zjednoczonych Anoryki. Postępowanie w przypadku stanu wojennego określa ustawa federalna.

5. Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki, na wniosek Sekretarza Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe.

6. Kompetencje Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych Anoryki, szczegółowo określa ustawa federalna.

Artykuł 56.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki nadaje obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Anoryki i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa Stanów Zjednoczonych Anoryki oraz decyduje o jego pozbawieniu.

Artykuł 57.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki nadaje ordery i odznaczenia.

Artykuł 58.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Izbę Stanu Federalnego Sądu Najwyższego.

Artykuł 59.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki może zwracać się z orędziem do Kongresu. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

Artykuł 60.


1. Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Do Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

3. Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki kieruje administracją rządową.

4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Anoryki i ustawach Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki w szczególności:

1) zapewnia wykonanie ustaw,

2) wydaje rozporządzenia,

3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,

4) chroni interesy Skarbu Państwa,

5) uchwala projekt budżetu państwa,

6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,

7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,

8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,

10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,

11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,

12) określa organizację i tryb swojej pracy.

Artykuł 61.


1. Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki składa się z Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki oraz sekretarzy departamentów.

2. W skład Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

Artykuł 62.


Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki:

1) reprezentuje Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki,

2) kieruje pracami Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki,

3) wydaje rozporządzenia i dekrety z mocą ustawy,

4) zapewnia wykonywanie polityki Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki i określa sposoby jej wykonywania,

5) koordynuje i kontroluje pracę członków Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki,

6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

Artykuł 63.


1. Sekretarze Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Sekretarz Gabinetu Stanów Zjednoczonych Anoryki kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki, na wniosek Prezydenta Stanó Zjednoczonych Anoryki, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie sekretarza.

Rozdział 6.
Władza sądownicza


Artykuł 64.


1. Wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych Anoryki sprawują wyłącznie sądy.

2. Władzę sądowniczą sprawuje się w drodze postępowania konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego i karnego.

3. System sądów Stanów Zjednoczonych Anoryki określa Konstytucja Stanów Zjednoczonych Anoryki i ustawa federalna.

Artykuł 65.


1. Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji Stanów Zjednoczonych Anoryki oraz ustawom federalnym.

2. Sąd, stwierdziwszy w toku rozpoznawania sprawy niezgodność z ustawą aktu wydanego przez organ państwowy lub inny organ, orzeka zgodnie z ustawą.

Artykuł 66.


1. Sędziowie są nieusuwalni.

2. Pełnomocnictwa sędziego mogą ulec wygaśnięciu lub zawieszeniu wyłącznie w trybie i z przyczyn określonych przez ustawę federalną.

Artykuł 67.


Sądy orzekają w imieniu Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 68.


Sędziowie powoływani są przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Anoryki na czas nieoznaczony.

Artykuł 69.


1. Federalny Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

2. Federalny Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

3. Prezesa Federalnego Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Rozdział 7.
Samorząd terytorialny


Artykuł 70.


Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych Anoryki lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Artykuł 71.


1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest hrabstwo.

2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa federalna.

Artykuł 72.


1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.

2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

Artykuł 73.


Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa federalna.

Artykuł 74.


1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.

2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3. Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.

Rozdział 8.
Zmiana Konstytucji Stanów Zjednoczonych Anoryki


Artykuł 75.


1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/3 ustawowej liczby reprezentantów lub Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki.

2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki.

3. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Kongres większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby reprezentantów.

4. Po uchwaleniu ustawy o zmianie Konstytucji Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki podpisuje ustawę w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia i ogłasza ją w Dzienniku Ustaw Stanów Zjednoczonych Anoryki.

Rozdział 9.
Przepisy przejściowe i końcowe


Artykuł 76.


W okresie 30 dni od wejścia w życie niniejszej Konstytucji Gabinet Stanów Zjednoczonych Anoryki przedstawi Kongresowi projekty ustaw federalnych niezbędnych do stosowania Konstytucji.

Artykuł 77.


Kadencja konstytucyjnych organów władzy publicznej i osób wchodzących w ich skład wybranych lub powołanych przed wejściem w życie Konstytucji kończy się z upływem okresu ustalonego w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie Konstytucji.

Artykuł 78.


Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie 3 dni po jej uchwaleniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki.
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@
Post piątek, 5 lutego 2016, 15:40
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
Przechodzimy do głosowania nad projektem konstytucji.
Kto z Państwa jest za, przeciw, lub wstrzymuje się proszony jest o oddanie głosu.

Za.
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@
Post piątek, 5 lutego 2016, 16:19

Posty: 51
Za.
Obrazek

Post piątek, 5 lutego 2016, 16:23
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
Dziękuję.
Stwierdzam, że Kongres Stanów Zjednoczonych Anoryki przyjął i uchwalił Konstytucję Stanów Zjednoczonych Anoryki w dniu 5 lutego 2016.
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki


Powrót do Sala Obrad Kongresu

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums