Strona główna forum STANY FEDERALNE Doregon Raszyngton Hambridge Kongres Gabinet Przewodniczącego Projekt traktatu z Królestwem Hasselandu

Projekt traktatu z Królestwem Hasselandu

Post sobota, 27 lutego 2016, 10:46
George Bash Avatar użytkownika
Administrator

Posty: 100
Lokalizacja: Rashington Federal District, United States of Anorica
Obrazek Obrazek


TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Anoryki, a Królestwem Hasselandu

zawarty w dniu ___ 2016 r.
w Raszyngtonie


Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja George Bash,
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki
w imieniu własnym i Stanów Zjednoczonych Anoryki;

oraz

Jego Królewska Wysokość Eddard I Noqtern,
Król Hasselandu
w imieniu własnym i Królestwa Hasselandu;


zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:Artykuł 1.


1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.

2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2.


1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.

2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych Anoryki w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Stanach Zjednoczonych Anoryki.

Artykuł 3.


Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Artykuł 4.


1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.

2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:

a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;

b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;

c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;

d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;

e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Artykuł 5.


Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 6.


1. Ambasador może zrzec się immunitetu.

2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.

3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Artykuł 7.


Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Artykuł 8.


1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Artykuł 9.


Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

/-/ George Bash, Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki.

/-/ Eddard I Noqtern, Król Hasselandu.
/-/ George Bash
Prezydent Stanów Zjednoczonych Anoryki

@echophp1@
@echophp2@

Powrót do Gabinet Przewodniczącego

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums